BỘ HIỂN THỊ PHỤ CHO TỦ TRUNG TÂM 4 KÊNH HOCHIKI(HCV4-RA)