TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI 4 KÊNH + ẮC QUY( CÓ KIỂM ĐỊNH)