TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY HOCHIKI 20 KÊNH + ACQUY( ĐÃ KIỂM ĐỊNH)