Đầu báo cháy nhiệt cố định/gia tăng GST DC-9103E (có kiểm định) + kèm đế DB 01